پیام جمعی از کارگران کارگاههای شهر سنندج

"جمعی از کارگران کارگاههای شهر سنندج" به مناسبت سی و پنجمین سالروز علنی شدن کومه له پیامی را منتشر ساختند.
بخشی از این پیام بدین شرح است: «ما جمعی از کارگران کارگاههای شهر سنندج سی و پنجمین سالروز اعلام موجودیت علنی کو مه له را به شما و تمامی انسانهای برابری طلبی که تحقق اهداف و آرمان های انسانی شان در سیاست ها و مواضع کومه له تداعی می شود و تقویت و شکوفایی کومه له از وظایف مهم زندگی شان است تبریک می گوئیم. همچنین در این مناسبت گرامی می داریم یاد رفیق محمدحسین کریمی و تمامی انسان های والایی که جانشان را در راه رسیدن به آزادی و سوسیالیسم فدا نموده اند.» در ادامه این پیام آمده است: «با گذشت 35 سال از حکومت  مذهبی و آن همه اعمال سرکوب و زندان و اعدام، هنوز نتوانسته اند مردم بویژه توده های کارگر و زحمتکش و جوانان را مرعوب نمایند به گونه ای که خود سردمداران رژیم اذعان می کنند که جوانان روز به روز بیشتر از مذهب فاصله می گیرند. این خود به آن دلیل است که در جامعه ایران چپ و افکار سوسیالیستی دارای وزنه ای است که نمی توان نادیده گرفت که به دور از هرگونه اغراقی، نقش کومه له و حزب کمونیست ایران در ایجاد این موازنه  واضح و آشکار است و برای اینکه در آینده ایران هم به وضعیت کشورهای منطقه دچار نشود، وظیفه هر انسان آگاه کمونیست و متعهدی است که در جهت تقویت و شکوفایی قطب چپ و سوسیالیست جامعه ایران بکوشد.   پیام هیئت اجرائی  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
  به کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
  به مناسبت ۲۶ بهمن روز اعلام موجودیت علنی کومەله

رفقا!
۲۶ بهمن۱۳۵۷، روزاعلام موجودیت علنی سازمان کومه له را به همه اعضاء و پیشمرگان سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران تبریک گفته و یاد شهدای فراموش نشدنی کومه له را که برای برقراری آزادی و سوسیالیسم جان باختند، گرامی می داریم.
  رفقا!
رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در یکی از سرنوشت سازترین بحران های تمام دوره موجودیت خود قرار دارد و از همین رو تلاش می کند که با همه قوا خود را از لبه پرتگاهی که موجودیتش را رقم خواهد زد، دور سازد. سیاست های هسته ای رژیم جمهوری اسلامی، سیاست منطقه ای تحریک آمیزو ارتجاعی، تاراج ثروت های نفتی و درآمدهای کشور توسط باندهای حکومتی و همدستان آن ها، سوء مدیریت اقتصادی و اجتماعی ، فساد ورشوه خواری گسترده که به همه نسوج جامعه ما نفوذ کرده است همراه با سرکوب همه جانبه سیاسی، اعدام های فله ای برای ایجاد ترس و رعب در جامعه، سرکوب همه عرصه های آزادی های مدنی، ادامه سیاست های زن ستیزانه برای تحکیم آپارتاید جنسی ، گسترش تبعیض های ملی، مذهبی و فرهنگی و بالاخره  تشدید بحران زیست محیطی در ابعادی فاجعه بار، ترازنامه سیاه رژیم جمهوری اسلامی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران را علیه حاکمان رژیم برانگیخته است. تردیدی نیست که بیشترین فشارهای سیاست های ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی، که در بالا به بخشی از آن ها اشاره شد، به زنان، مردان ، جوانان و کودکان طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران وارد می شود و آن ها بهای سنگین سقوط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را می پردازند.
  رفقا!
  با تشدید همه جانبه بحران ها در ایران و از جمله گسترش و تشدید تبعیض ها در مناطق ملی، مبارزات ملیت های تحت ستم ایران بیش از هر زمان از ظرفیت فوق العاده اعتراضی برخوردار است. از همین رو اکنون راه حل های نیم بند ارائه شده توسط جناح های گوناگون نیروهای بورژوائی نمی تواند به مطالبات کنونی ملیت های تحت ستم ایران برای پایان دادن به تبعیضات ملی، جوابگو باشد. بنابراین جا دارد که نیروهای کمونیست و چپ در چهارچوب سیاست اصولی به رسمیت شناحتن حق ملل در تعیین سرنوشت خود و دفاع قاطع از اتحاد داوطلبانه همه ملیت های تحت ستم ایران،  راه حل مبتنی بر نظام فدرالیسم منطقه ایبه عنوان راه حل مناسب برای حل ملی ارائه کنند.
   اما تردیدی نیست که فدرالیسم بدون دموکراسی معمولاً همه جا در خدمت منافع نیروهای ارتجاعی و محافظه کار محلی به کار گرفته می شود و نابرابری میان مناطق مختلف را حفظ و حتی تشدید می کند. این کارکرد منفی،به دلائلی چند، در ایران می تواند برجستگی بیشتری هم پیدا کند. بنابراین دموکراسی نخستین و حیاتی ترین شرط لازم برای کارساز بودن فدرالیسم در کشور ماست. بر بستر یک دموکراسی فعال ، سکولار ، مشارکتی و مسلماً برخوردار از آزادی های بنیادی، فدرالیسم می تواند به عاملی برای همگرایی ملیت های مختلف ایرانی تبدیل شود و به این ترتیب ظرفیت موجود در جنبش ملیت های تحت ستم ایران را به فضای مساعدی برای شکوفایی رنگارنگی فرهنگی ایرانیان و همبستگی با مبارزات اردوی کار و زحمت د ر سراسر کشور مبدل سازد.
  اگر حل مسئله ملی نیاز به یک دمکراسی فعال وعمیق دارد اما به هیچ وجه نمی توان منکر این واقعیت شد که  با توجه به مناسبات اقتصادی اجتماعی حاکم بر ایران، چنین دمکراسی همه جانبه ای بدون گام برداشتن به سوی سوسیالیسم، نمی تواند عملی شود. از همین رو نقش نیروهای کمونیست، مانندکومه له "سازمان کردستان حزب کمونیست ایران" در جنبش ملی، برای دفاع از یک راه حل عمیقاً دمکراتیک ، که مدافع منافع کارگران و زحمتکشان ساکنان مناطق ملی  در پیوند و با هم زنجیران خود درسراسر ایران هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسلماً پیروی از یک مشی اصولی و جوابگو در عرصه مسئله ملی و تلاش برای عملی ساختن ملزومات آن بهترین تضمین برای مقابله با   ناسیونالیسم های ارتجاعی مناطق ملی  و نیز ارتجاع منطقه ای و بین المللی برای بهره برداری از مسئله ملی علیه منافع کارگران و زحمتکشان مناطق ملی و اردوی کار و زحمت در سراسر ایران خواهد بود.
    کومه له ای که  در  ۲۶ بهمن۱۳۵۷ فعالیت علنی خود را از سر گرفت و به عنوان گرایش سوسیالیست جنبش کردستان ومتعهد به جنبش سوسیالیستی و کارگری در سراسر ایران  پایه گذاری شد و در ادامه حیات سیاسی خود به ویژه در سالیان اخیر در پاس داشت از سنت انقلابی و کمونیستی با  تهاجم گرایشات ناسیونالیستی و روند چپ زدائی از کومه له مقابله کرده است می تواند الگوئی برای یک راه حل اصولی و دمکراتیک برای مسئله ملی باشد.
  رفقا
  بار دیگر، درسالگرد ۲۶ بهمن « روزکومه له» یاد همه شهدای گرانقدر کومه له و همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم در ایران را گرامی داشته و به خاطره فراموش نشدنی آن ها درود می فرستیم.
    زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!
  سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
  هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
  چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۲۹ ژانويه   ۲۰۱۴پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)
به کومه له - سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
به مناسبت - 26  بهمن روز اعلام موجودیت علنی کومه له

26 بهمن ، سالروز کومه له است. سالروز سازمانی که موجودیتش را بر دفاع از منافع کارگران ، زحمتکشان و همه ستمدیدگان کردستان قرار داده است. نبرد قهرمانانه مبارزان کومه له با رژیم سرمایه داری مذهبی جمهوری اسلامی از سنگر چپ و برای آزادی و سوسیالیسم با اتکاء به کارگران و تهیدستان  و متحد ینشان ،سنگر مهمی است بر تداوم و گسترش مبارزه علیه رژیم اسلامی. مبارزه ای که از همان  ابتدای به قدرت رسیدن روح الله خمینی و دادگاههای صحرایی خلخالی و دیگر حکام شرع او ( حمله به سنندج در نوروز 58 ، فرمان تهاجم سراسری به کردستان و اعدامهای دسته جمعی پاوه ، مهاباد ، سقز ، سنندج و ... و زندان و شکنجه )مداوم بوده است و مردمان کردستان هر گز این مقاومت قهرمانانه را فراموش نخواهد کرد و در کنار آنان خواهند ایستاد .

رفقای عزیز

حکومت سرمایه داری اسلامی ایران امروزه با سیاستهای غارتگرانه نئولیبرالیستی خود و اعمال آپارتاید جنسی و مذهبی ، سرکوب و  اختناق و تهی کردن سفره کارگران و تهیدستان و گسترش زندان و شکنجه و اعدام نه تنها بحران گسترده ای را بر جامعه تحمیل کرده ، که در عین حال  بیزاری عمومی اکثریت مردمان را علیه خود گسترش داده است و از ترس انقلاب و برای بقای عمر ننگین خود به امپریالیستها پناه برده و در برابر آنان سپر انداخته است.
در یک کلام در برابر سازش ارتجاع داخلی با امپریالیسم جهانی و در عین حال سرکوب نیروهای کارو زحمت مسئولیت ما کمونیستها دو چندان می شود . ما موظفیم دست در دست هم و البته در کنار کارگران و زحمتکشان و خلقهای سراسر ایران و سایر جنبشهای اجتمائی علیه دو ارتجاع داخلی و خارجی بجنگیم.

رفقای عزیز 

در این سالروز ، یاد همه جانباختگان کومه له و همه مبارزان راه آزادی و برابری و سوسیالیسم را گرامی می داریم و به  خاطره عزیز رفقای به خون در غلتیده کومه له ، آنان که به خاطر پایداریشان در دفاع از سنگر منافع کارگران و زحمتکشان وخلق  کردستان به خاک افتادند درود می فرستیم و در کنار شما رفقا تا تحقق مطالبات انقلابی مردم کردستان و خلقهای ساکن ایران خواهیم ایستاد. 

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

04.02.2014     
                                                  www.rahekaregar.comپیام سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به مناسبت روز کومه له

پیام تبریک کمیته های ایالتی تـــــــهران
وکــــــــــــرج سارمان اتحادفدائیان کمونیست
به مناسبت 26 بهمن ماه
روز تولد کومله سازمان زحمتکشــــــان
کردســــــــــتان  به حزب کمونیســــــت ایران


رفقا در چنین روزی سازمان کومله به عنـــوان سازمان منطقه ای در کردستان اعلام وجود نمود و همواره از بدو تولد تا کنون درکنارزحمتکشان وطبقه کارگر کردستان حضور داشته و در ایــــن راه شهدای زیادی از جمله رفقای کبیر فــــــــواد مصطفی  سلطانی و صدیق کمانگر را تقدیم بـــه جنبش کمونیستی وسوســــیالیزم نموده اســــت و پیشمرگه های  ان از بدو اعلام موجودیت تا کنـــون همواره در برابر دشمن طبقه کارگر، بلشویک وار ایستاده و هراسی به دل راه نداده اند ما از اینجا دســــت تک تک مبارزان این سازمان را می فشاریم وبه انها این روز را تبریک می گوییم و ارزو داریم همواره در مبارزات پیش رو همچون گذشته در جهت منافع طبقه کارگر موفق و پیروز و ســـــر بلند باشند .

اتحادفدائیان کمونیست
کمیته های ایالتی  تهران و کــــــرج
92/11/15تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address