حزب کمونیست ایران در 11 شهریور سال 1362 تاسیس شد . این حزب علیرغم فراز و نشیب هایی که در مبارزه برای اهدافش پیش آمده بعد از سی سال فعالیت پیگیرانه برای همان اهدافی مبارزه می کند که در بیانیه پایانی کنگره مؤسس آمده است :
حزب کمونیست ایران برای همان هدفی مبارزه می کند که کمونیست های انقلابی جهان از مانیفست کمونیست تا امروز برای دستیابی به آن قاطعانه جنگیده اند .
حزب کمونیست ایران ، گردانی از ارتش جهانی طبقه کارگر است که پیروزی انقلاب و ایجاد جامعه نوین سوسیالیستی را هدف و آرمان خود قرار داده است . توحش ضد کمونیستی بورژوازی که امروز در مقیاس جهانی سازمان یافته است و دهها سال عملکرد مخرب رویزیونیسم و تاثیرات زیانبار آن بر جنبش کارگری و کمونیستی ، حزب کمونیست عصر ما را با شرایط عینی ویژەای روبرو می سازد . این شرایط ایجاب می کند که حزب کمونیست از ابتدای کار برای طولانی ترین و خونین ترین نبردها با بورژوازی هار و سازمان یافته آماده باشد ، صفوف خود را برای مبارزه و جانبازی در سخت ترین شرایط اختناق و سرکوب پلیسی و نظامی آموزش دهد و آماده کند و در همه حال سمبل و مظهر خلوص و استواری کمونیستی در ایدئولوژی سیاست باشد و یکدم از درهم کوبیدن افکار و آراء و سیاست های بورژوایی در جنبش طبقه کارگر باز نایستد .
پیام کنگره موسس اش خطاب به کارگران ایران چنین گفت : کدامیک از شما هنوز نمی داند که راه نجات ما از این همه مشقت و تیره بختی ، از این همه محرومیت و بی حقوقی اتحاد و همبستگی ماست ؟ کدامیک از شما هنوز نمی داند که ما کارگران ، بدون اتحاد و بدون قدرت متشک و مستقل خود ، حتی در فردای تودەای ترین قیام ها و بی رحمانه ترین تسویه حساب ها با حاکمان جبار و ستمگر ، نصیبی جز آنچه امروز عایدمان شده است نخواهیم داشت ؟ بی شک رمز پیروزی ما اتحاد و همبستگی ماست .
حزب کمونیست ایران در دل مبارزه و نبردکنان متولد می شود . از کردستان انقلابی که سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ( کومەله ) رهبر یک جنبش توده ای و سازمانده یک جنبش انقلابی است ، تا شهرهای سراسر ایران که فعالیت کمونیستی می باید در سیاه ترین شرایط اختناق و ترور پلیسی ادامه یابد ، حزب ما برای سازماندهی صف متحد و مستقل طبقه کارگر ایران مبارزه می کند . حزب ما ، حزب کارگران ، حزب تهی دستان و محرومانی است که برای حکومت کارگری ، الغای مالکیت خصوصی و برای سوسیالیسم مبارزه می کند .

جهت ظاهر شدن محتویات داخل کتاب ، ماوس تان را بر روی کتابها حرکت دهید.