فصل ششم - عضویت

ماده نوزدهم : عضو
شرط لازم برای عضویت هر فرد در حزب کمونیست ایران این است که :
1 - برنامه و اساسنامه حزب را پذیرفته و از آن تبعیت کند .
2 - در یکی از تشکیلاتهای حزب فعالیت نماید .

ماده بیستم : پذیرش عضو
هر متقاضی عضویت که برنامه و اساسنامه حزب را پذیرفته باشد هنگامی به عضویت پذیرفته می شود که :
1 - دو عضو حزب او را معرفی و عضویت او را توصیه نمایند .
2 - یک کمیته تشکیلات حزب او را بعنوان عضو آزمایشی بپذیرد .
3 - دوره آزمایشی ( پیش عضویت ) را به نحوی رضایت بخش طی کند .
تبصره :
طول دوره آزمایشی حداقل 6 ماه است .
4 - پذیرش عضو در کلیه تشکیلات های محلی حزب با تصویب کمیته آن تشکیلات صورت می گیرد .
تبصره :
در موارد خاص که افراد متقاضی عضویت با تشکیلاتهای محلی مربوط نباشد ، کمیته مرکزی حزب به امر پذیرش آنها رسیدگی می کند .

ماده بیست و یکم : وظایف عضو
عضو حزب کمونیست ایران وظیفه دارد که :
1 - از اساسنامه ، آیین نامه ها و کلیه مصوبات و قرارهای تشکیلاتی حزب تبعیت کند و انظباط حزبی را رعایت نماید .
2 - مستمرا به حزب حق عضویت بپردازد .
3 - در حفظ اسرار ، اسناد و اموال حزب کوشا باشد .
4 - نسبت به نقض پرنسیب های کمونیستی و حزبی در فعالیت های خود و دیگران حساسیت نشان دهد و با انتقاد اصولی در تصحیح آنها بکوشد .
5 - در ارتقاء آگاهی کمونیستی خود و کارگران محیط فعالیتش بکوشد .
6 - مبلغ اهداف حزب باشد و در بسط و تحکیم نفوذ حزب و همبستگی در میان کارگران بکوشد .
7 - وظایف تشکیلاتی محوله را بخوبی انجام دهد و به حزب در انجام دیگر وظایف حزبی یاری رساند .
8 - حزب را منظما در جرین فعالیت های خود قرار دهد .

ماده بیست و دوم : حقوق عضو
هریک از اعضای حزب کمونیست ایران حق دارد :
1 - در بحث و اظهار نظر پیرامون مواضع و سیاست های حزب از طریق جلسات و نشریات حزبی شرکت کند .
2 - در جلسات تشکیلاتی از مسولین و ارگانهای حزبی انتقاد نماید .
3 - نظرات ، پیشنهادها و انتقادات خود را مستقیما با کلیه ارگانهای بالاتر و منجمله کمیته مرکزی در میان بگذارد .
4 - در انتخابات گوناگون تشکیلات خود شرکت کرده ، انتخاب کند و انتخاب شود .
5 - در تصمیم گیری های حوزه خود شرکت کند و در اتحاد این تصمیمات دارای رأی باشد .
تبصره :
اعضاء آزمایشی در تصمیم گیری ها و انتخابات دارای رأی مشورتی هستند و نمی توانند به عضویت در ارگانهای رهبری انتخاب شوند . سایر وظائف و حقوق آنها عینا مانند دیگر اعضا است .

ماده بیست و سوم : کناره گیری از عضویت
1 - عضویت در حزب کمونیست ایران داوطلبانه است و هر عضو می تواند به میل خود از عضویت در حزب کناره گیری کند .
2 - چنانچه عضوی خواهان کناره گیری باشد باید این خواست را رسما به کمیته مافوق اطلاع دهد و موظف است تا مسئولیت های تشکیلاتی خود و همچنین اموال و اسناد حزبی را که در اختیار دارد به تشکیلات مربوطه بازپس دهد . کمیته مافوق پذیرش درخواست کناره گیری را رسما به وی اطلاع می دهد .

ماده بیست و چهارم : عضویت سازمانها در حزب کمونیست ایران
1 - تشکل ها و گروه های کارگری که خواستار عضویت در حزب کمونیست ایران باشند . در صورت پذیرش برنامه و اساسنامه حزب میتوانند بصورت متشکل به عضویت حزب درآیند .
2 - پذیرش عضویت و همچنین برسمیت شناسی این سازمانها از اختیارات کمیته مرکزی است .
3 - برسمیت شناخته شدن سازمانها به عنوان تشکیلات های حزبی در ارگانهای مرکزی حزب اعلام می گردد .
4 - سازمانهایی که حداقل 6 ماه از اعلام پذیرش آنها گذشته باشد می توانند به کنگره حزبی نماینده بفرستند .


در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر میتوانید به اساسنامه حزب کمونیست ایران مراجعه کنید و یا مستقیما با کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران تماس بگیرید .