تجمع اعتراضی کارگران سنگ پاسارگاد

به گزارش منتشره، روز دوشنبه 29 آبانماه، دهها تن از کارگران شاغل در کارخانه سنگبری پاسارگاد از چهار روز پیش تاکنون در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زده اند.

برپایه این گزارش، بیش از 70 نفر از کارگران شاغل در کارخانه سنگبری پاسارگاد واقع در شهرستان تاکستان که از پنجشنبه هفته گذشته 25 آبانماه دست به تجمع زده اند، خواستار دریافت 8 ماه دستمزد معوقه خود شدند. علاوه بر دستمزدهای معوقه، کارگران کارخانه سنگ بری پاسارگاد دارای چندین ماه حق بیمه پرداخت نشده می باشند. آنان می گویند عدم پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی باعث شده کارگران برای تمدید دفترچه های بیمه خود با مشکل روبرو شوند.