گرامی باد اول ماه مه ، روز جهانی کارگر
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد حزب کمونیست ایران