گرامیداشت روز کومه له - 2014 در دانمارک

گزارش برگزاری مراسم روز کومه‌له ‌در دانمارک

مراسم روز کومه‌له در دانمارک عصرروزشنبه 15 فوریه ‌2014 ‌در شهرکپنهاگ پایتخت دانمارک با حضور جمع زیادی از دوستداران جنبش انقلابی کردستان و فعالین سیاسی و نماینده گان احزاب و جریانات سیاسی و هچینین اعضا وهواداران کومه‌له‌ و حزب کمونیست ایران برگزار گردید. محل برگزاری مراسم با شعارهای انقلابی و پوستر رفیق جانباخته محمد حسین کریمی از بینانگذاران کومه‌له‌ و رهبران جنبش بین المللی طبقه کارگر مارکس، انگلس، لنین تزئین شده‌ بود.
مراسم ساعت 7 شب با اعلام فهرست برنامه‌ها از جانب رفقای مجری برنامه‌ چیا ویسیانی و شادی رحمانی و با اجرای سرودانترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه‌ کارگر توسط رفیق هنرمند نظام ملازاده‌ و همراهی گروه‌ موسیقی واعلام یک دقیقه ‌سکوت به ‌یاد ‌جانباخته‌گان راه‌ آزادی و سوسیالسیم آغاز گردید. سکوت توسط رفیق نظام با سرودی شکسته شد.
به دنبال آن سخنران مراسم روز کومه‌له ‌در دانمارک که رفیق فریدە رضای عضو کمیته‌ مرکزی کومە لە بود، سخنان خود را با خوش آمدگویی به شرکت کننده‌گان در مراسم و ادای احترام به ‌یاد رفیق محمد حسین کریمی از بیانگذاران کومه‌له و جانباختگان راه‌ آزادی و سوسیالیسم و ارج نهادن به ‌استقامت خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی سخنان خود را آغاز کرد.
رفیق فریدە ضمن اشاراتی کوتاه به نقش کومه‌له‌ به عنوان یک جریان رادیکال و کمونیست در جنبش انقلابی کردستان، مبارزات کارگران، زنان و همه‌ زحمتکشان تحت ستم، برسنتهای گرانقدر کومه‌له مبنی به پویند با کارگران و مردم رنجدیده‌ و حرکت از منافع عمومی و مشترک آنان و استواری به آرمان، استراتژی و مواضع کمونیستی انگشت گذاشت.
در این بخش از برنامه لیست احزاب وسازمانهای شرکت کننده ‌در مراسم اعلام گردید. لیست احزاب و سازمانهای شرکت کننده‌ عبات بودند از:
1ـ اتحاد میهنی کردستان عیراق ( دانمارک )
-2 حزب دمکرات کردستان (کمیته‌ دانمارک)
3ـ حزب دمکرات کردستان ایران (کمیته ‌دانمارک)
-5حزب زحمتکیشانی کردستان
-6 فعالین سازمان فداىیان ( اقلیت ) دانمارک
-7 کمیته د فاع از زندانیان سیاسی ( دانمارک)
-9 میز کتاب دانمارک
-10 کانون پویندە
-11 کانون اندیشه
-12 انترناشنال فاروم
در فاصله‌ استراحتی کوتاه فیلم و تصاویری از مبارزات کومه‌له و مردم مبارز کردستان نشان داده‌ شد.تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address