عکسهای این مراسم

رژه اول ماه مه در پاریس

مطابق با فراخوان " كمیته موقت برگزاری اول ماه مه " ده ها نفر از ایرانیان مبارز در راهپیمایی در پاریس شرکت کردیم و نفرت طبقاتی خود را نسبت به نظام سرمایه داری در طول تظاهرات ابراز داشتیم. با آنکه هوای مناسبی در چارچوب تظاهرات اول ماه مه موجود نبود ، ولی استقبال ایرانیان از صفوف چپ سوسیالیسم انقلابی ، امیدها را بارور نمود. ما بر آنیم که ارزش های چپ انقلابی را در پاریس حفظ نماییم و از آرمان های جنبش کارگری قاطعانه دفاع نماییم. راهپیمایی اول ماه مه پاریس از میدان باستیل آغاز و در میدان ناسیون پایان یافت.

زنده باد اول ماه مه
پیروز باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران ایران
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس