عکسهای این مراسم

گزارشی از برگزاری سمینار و شب همبستگی به مناسبت اول ما مه در استهکلم

به مناسبت اول ماه مه یک سمینارکارگری وشب همبستگی ازطرف تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد استهکلم در تاریخ 26 آوریل در شهراستهکلم برگزار شد. سمینار با شرکت علی پیچگاه فعال کارگری، محمود قهرمانی از طرف حزب کمونیست ایران، سعید سهرابی از طرف شورای حمایت از مبارزات مردم ایران و فرامز قربانی از طرف حزب کمونیست کارگری با حضور جمعی از اعضا و دوستاران حزب و فعالین سیاسی دیگربه مدت سه ساعت و نیم ادامه پیدا کرد. هر کدام از شرکت کنندگان در سمینار سعی کردند از زاویه خود پاسخگوی مسائل زیر که از طرف رفیق برگزارکننده سمینار مطرح شد، باشند.
در ابتدا شرکت کنندگان در سمینار اشاره کوتاهی به اوضاع سیاسی ایران داشتند و کارنامه سیاه دولت روحانی در آستانه اول ماه مه را رو کرده و به ناتوانیهای این دولت چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی اشاره کردند.
بدنبال آن مسئله اهمیت وحدت صفوف کارگران و تشکلهای متنوع آنان برای برگزاری مراسم و رژه اول ماه مه مورد بحث قرار گرفت. یکی از سوالاتی که در این بخش مطرح شد، به این قرار بود که آیا اساسآ تقاضای مجوز برای برگزاری اول ماه مه از مقامات دولتی در جائی که ضرورت ایجاب کند مجاز است؟ آیا کارگران میتوانند در مراسمهای دولتی شرکت کنند و یا باید صف مستقل خود را داشته باشند؟ اساسآ چه ابتکار عمل هائی برای این کار مناسب است؟
مسئله آخری که به آن پرداخته شد ، در ارتباط با وظایف کمونیستها ، سازمانهای سیاسی چپ و فعالین آگاه کارگری برای اتحاد و کار مشترک در خدمت یکپارچه تر کردن صفوف مبارزاتی کارگران بود.

بعد از اتمام سمینار ، شب همبستگی که یک برنامه هنری بود در همان محل ادامه پیدا کرد.

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران- واحد استهکلم
27 آوریل 2014