عکسهای این مراسم

گزارش مراسم روز ٨ مارس در کوپنهاک - دانمارک

روزشنبه ٨ مارس مراسم مشترکی در کوپنهاک با شرکت رفقای حزب کمونیست ایران ، فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) ، رفقای میز کتاب کوپنهاک ، و جمع زیادی ازهوداران و دوستداران جنبش آزادی و برابری انسانها بر گزار گردید.
مراسم با سرود زنان ایران و یک دقیقه سکوت آغاز شد . بعد از آن رفیق گوهرمعمارزادە از طرف حزب کمونیست ایران در رابطە با تاریخچە ٨ مارس ونگاهی بە دستاوردهای تا کنونی جنبش زنان ورفیق پوران اسدی از طرف میز کتاب کوپنهاک در رابطە با خشونت علیە زنان و رفیق گلزارعلی در رابطە با وضعیت زنان در کوردستان عراق و فعالیتهای آنان در این رابطە سخنانی ایراد کردنند.
برنامه با شعری از طرف رفیق کاوە دادگری وچند سرود انقلابی و فیلم کوتاهی در همین رابطە سرودە و دیدە شود. پایان بخش برنامە سرود انترناسیونال بود وبخش دوم برنامه تا پاسی ازشب همراە موزیک وشادی ادامه داشت .

کمیتە دانمارک حزب کمونیست ایرانتویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address