ارسال


سخنی به مناسبت آغاز ۳۴مین سال فعالیت حزب کمونیست ایران

امروز شنبه یازدهم شهریور، سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران است. ۳۴ سال پیش در چنین روزی، کنگره موسس حزب کمونیست ایران به کار خود پایان داد و با انتشار بیانیه ای تشکیل حزب کمونیست ایران را اعلام نمود. در سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران یاد و خاطره فداکاری های رفقا و همرزمانی را گرامی می داریم که در صفوف حزب کمونیست ایران، چه در زندان و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها یا بر چوبه دار و در برابر جوخه آتش دژخیمان جمهوری اسلامی و چه در سنگرهای رزم و مقاومت انقلابی در کردستان، در صفوف نیروی پیشمرگ کومه له در نبرد رو در رو با دشمن، جان و زندگی و هستی شان را در راه رهایی انسان استثمار شده و ستمدیده فدا نمودند. به خانواده های مقاوم و سربلند شان درود می فرستیم. در این روز همچنین به پایداری و استقامت کارگران و کمونیست های دربند و همه زندانیان سیاسی که برای دفاع از آرمان هایشان، به اسارت گرفته شده اند درود می فرستیم و از مبارزه و مقاومت شان قدردانی می کنیم.

حزب کمونیست ایران در یکی از حساس ترین لحظات حیات جنبش کمونیستی ایران پا به عرصه وجود نهاد. این حزب در شرایطی تشکیل شد که انقلاب ایران در زیر ضربات ضد انقلاب اسلامی آخرین نفس های خود را می کشید. نیروهای چپ و رادیکال ایران به شدت دچار تشتت و سردرگمی شده بودند. سرکوب های خونین، دستگیریهای گسترده، اعدام های وسیع، بخشی از سازمان های چپ را عملا منحل کرده بود. در چنین شرایطی تشکیل حزب کمونیست ایران به وسیله بخشی از کمونیستهای ایران، پاسخی انقلابی به یک وضعیت نابسامان بود. در چنین شرایطی حل و فصل بسیاری از مسائل نظری و سیاسی و نیز تقویت پایه کارگری این جریان را می بایست به فرصت مناسب تری موکول نمود و قبل از هر چیز پاسخی انقلابی و موثر به این شرایط مشخص داد. با چنین رویکردی بود که تعجیل در ایجاد حزب کمونیست ایران ضروری شده بود. بدین ترتیب در حالی که حکومت اسلامی همه جا انحلال سازمان های سیاسی را تبلیغ می کرد، یک حزب سیاسی جدید و پرشور، با روحیه و امیدوار تشکیل شد.

حزب کمونیست ایران در کردستان به یک جنبش توده ای گسترده متکی بود و از پایگاه کارگری نیرومندی در این منطقه برخوردار بود. تشکیل حزب کمونیست ایران رزمندگی و شور و شوق انقلابی را در صفوف تشکیلات کردستان حزب بالاتر برد و اجازه نداد عقب نشینی های نظامی جنبش کردستان افق سیاسی مبارزین آن را تیره و تار کند و به کومه له در از سر گذراندن یک دوره سخت و خطیر یاری رساند.

حزب کمونیست ایران برای برقراری یک نظام سوسیالیستی مبارزه میکند. در دیدگاه این حزب تحقق چنین هدفی از مسیر انقلابی میگذرد که در آن طبقه کارگر افق خود را به افق اکثریت آحاد جامعه تبدیل میکند و به عنوان یک طبقه اجتماعی قدرت سیاسی را به دست میگیرد. طبقه کارگر پس از کسب قدرت سیاسی بدون وقفه و با سرعتی متناسب با نیرویی که برای حرکت خود بسیج کرده است، با برقراری مالکیت جمعی بر ابزار تولید ، با لغو کار مزدی، پایان دادن به استثمار انسان به دست انسان، به سوی بنیاد نهادن جامعه انسانهای آزاد و برابر و مرفه، به سوی سوسیالیسم گام برمیدارد. تلاش این حزب برای تحقق این هدف بر چهار سند پایه ای "بیانیه "، "برنامه"، "،"استراتژی" و "اساسنامه" حزب کمونیست ایران متکی است. این اسناد معرف هویت، اهداف، جایگاه سیاسی و خط مشی مبارزاتی این حزب هستند. این اسناد متکی به جهان بینی علمی ، ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی و تجربیات تاریخی جنبش کارگری و کمونیستی جهانی هستند. این اسناد بر مباحث تئوریک مارکس اتکاء دارند و از صحت و حقانیت علمی برخوردار هستند و به دلیل همین پشتوانه علمی در مسیری تکاملی قرار دارند. بر پایه این خط مشی،

حزب کمونیست ایران مصممانه تلاش می کند تا در همه لحظات مبارزه آزادیخواهانه و طبقاتی جاری در ایران نقش شایسته خود را ایفا و به وظایف خود عمل کند. مطابق این خط مشی، هر انسان آزادیخواهی، هر ملیت ستمدیده ای، هر زن آزاده ای، هر جوان حق طلبی، هر هنرمند متعهدی، می تواند جایگاه انسانی خود را در صفوف این حزب و یا در ارتباط با این حزب بیابد.

حزب کمونیست ایران با استراتژی روشنی که دارد، جهت انجام وظایف و رسالت خطیری که در این دوره بر دوشش قرار گرفته است، با عزمی راسخ تمام ظرفیت های خود را برای کمک به سازمانیابی و بسیج کارگران و زحمتکشان جامعه بکار می گیرد. حزب کمونیست ایران بنا به پیشینه سه دهه اخیر و پایبندی اش در دفاع از منافع کارگران، بنا به پیوندهای عمیقی که با کارگران و مردم زحمتکش و ستمدیده کردستان دارد، بنا به اعتباری که در میان نیروهای جنبش چپ و کمونیستی ایران از آن برخوردار است، بنا به پاسخ روشن به چه باید کردها که دارد؛ می تواند به ظرف سازمانیابی و فعالیت رهبران و پیشروان جنبش کارگری ایران تبدیل شود. حزب کمونیست ایران عزم کرده است که برای تسریع این روند ظرفیت های خود را در همه زمینه ها ارتقا دهد و خمیر مایه وحدت جنبش کارگری و کمونیستی ایران باشد.

2017-09-02 | ۱۳۹۶-۰۶-۱۱
ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result