ارسال

یاد علی اشرف درویشان گرامی است

جهان امروز

علی اشرف درویشیان نویسنده ی سوسیالیست، خالق رمان کارگری و 4 جلدی "سالهای ابری" و پژوهشگر بزرگ ادبیات و افسانه های مردمی در 4 آبان 1396 در سن 76 سالگی درگذشت. او که به خاطر مبارزات ضد استبدادی و ضد سرمایه داریش سالها رنج زندان را تحمل کرد تحت هیچ فشار، شکنجه و تهدیدی از دفاع از آرمان رهایی انسان غفلت نکرد.

همین آرمان خواهی سبک نویسندگی او را شکل داد. او در بهمن 1389 در جواب به یک سئوال علی کاکاوند سبک نویسندگی، سمتگیری طبقاتی و پای فشردن بر آنها را مشخص کرد.

- نويسندگان بزرگي مثل شما و آقاي دولت آبادي به نوعي داستان هاي سوسياليستي و از فقر اجتماع نوشته ايد، فكر مي كنيد اين شيوه ي نگارش هنوز جايي دارد و هنوز خواننده دارد؟

- تا زماني كه ظلم و بي عدالتي و فقر در جامعه هست، اين كارها ادامه دارد . خواننده دارد، مگر افرادي كه ،هيچ ، اصلا ً برايشان اين مسايل بي اهميت است، از كنارش مي گذرند. تا زماني كه بيدادگري و ظلم و فقر و استثمار ادامه دارد اين ها هم ادامه خواهد داشت، و من هم زندگي اين چيزها را به پايم نوشت، به خاطر خانواده ام، دايي ام كارگر شركت نفت بود، عضو حزب توده بود، كتاب هاي ماكسيم گوركي و ديگران را مي آورد و براي ما مي خواند و من از بچگي تحت تاثير اين چيزها بودم.

متاسفانه مریضی اجازه داد تا این نویسنده ی سختکوش و پژوهشگر طبقه کارگر میراث پر ارزشش را غنی تر از آنی بکند که هست.

ویکی پدیا میراث عظیم این نویسنده رزمنده میدان هنر و فرهنگ پیشرو را چنین طبقه بندی کرده است:

کتاب‌شناسی

رمان:

• سال‌های ابری (۴ ج)، چاپ اول: ت‍ه‍ران، اس‍پ‍رک، ۱۳۷۰.
• سال‌های ابری (۴ ج در دو م‍ج‍ل‍د)، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه، چاپ اول ناشر:۱۳۷۹، چاپ هفتم: ۱۳۸۷.
• س‍ل‍ول ۱۸، تهران: ن‍گ‍اه، ۱۳۵۸.
• س‍ل‍ول ۱۸، ت‍ه‍ران: آت‍ن‍ا، ۱۳۸۱.
• سلول ۱۸، برلین: نشر گردون، چاپ اول ناشر، ۱۳۷۸.

مجموعه داستان:

• از ای‍ن ولای‍ت، ت‍ه‍ران: صدای معاصر، ۱۳۵۲؛ شبگیر، ۱۳۵۲.
• از این ولایت، تهران: نشر چشمه، چاپ بیست و هشتم: ۱۳۹۱.
• از ن‍دارد ت‍ا دارا، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر س‍ه‍ن‍د-ن‍ش‍ر آن‍زان، ۱۳۷۵؛ اشاره، چاپ پنجم: ۱۳۸۹.
• آبشوران، (با نام لطیف تلخستانی)، تهران: شبگیر، ۱۳۵۴.
• آبشوران، (با نام لطیف تلخستانی)، ت‍ه‍ران: جاویدان، ۱۳۵۵.
• آبشوران (دوازده قصه پیوسته): (متن کامل)، تهران: یارمحمد، ۱۳۵۸.
• آب‍ش‍وران، ت‍ه‍ران: ک‍اروان، ۱۳۸۳.
• آب‍ش‍وران، ت‍ه‍ران: چشمه، چاپ بیست و هشتم: ۱۳۹۰.
• درش‍ت‍ی، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۷۳.
• درش‍ت‍ی[ویراست ۲]، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۷۷؛ چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۵.
• شب آبستن است، سوئد: کتاب ارزان، ۱۹۹۸م.
• همراه آهنگ‌های بابام، چاپ اول: تهران، شباهنگ، ۱۳۵۳.
• همراه آهنگ‌های بابام، چاپ دوازدهم: تبریز، خنیا، ۱۳۶۹.
• همراه آهنگ‌های بابام، چاپ هفدهم: تهران، چشمه، ۱۳۸۸.
• ف‍ص‍ل ن‍ان، ت‍ه‍ران: ش‍ب‍اه‍ن‍گ، ۲۵۳۷= [۱۳۵۷].
• ف‍ص‍ل ن‍ان، ت‍ه‍ران: ک‍اروان، ۱۳۸۳.
• ف‍ص‍ل ن‍ان، چاپ هجدهم: ت‍ه‍ران، چشمه، ۱۳۹۱.
• چ‍ه‍ار ک‍ت‍اب: (از ای‍ن ولای‍ت، آب‍ش‍وران، ف‍ص‍ل ن‍ان، ه‍م‍راه آه‍ن‍گ‌ه‍ای ب‍اب‍ام)، ت‍وی‍س‍رک‍ان: ن‍ش‍ر ت‍اخ، ۱۳۷۸.
• داس‍ت‍ان‌ه‍ای ت‍ازه داغ، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۸۳.
• داستان‌های تازه داغ، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

ترجمه:

• داس‍ت‍ان‌ه‍ای ک‍وت‍اه از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان م‍ع‍اص‍ر ک‍رد، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۸۴.
ادبیات کودکان و نوجوانان:
• روزنامه دیواری مدرسه ما، تهران: شبگیر، ۱۳۵۷.
• کی برمی‌گردی داداش جان؟، کرمانشاه: یار محمد، ۱۳۵۷.
• آتش در کتابخانه بچه‌ها، تهران: نوباوه-یارمحمد، ۱۳۵۸.
• گل طلا و کلاش قرمز، تهران: شبگیر، ۱۳۵۷.
• ابر سیاه هزار چشم، تهران: شبگیر، ۱۳۵۷.
• رنگینه: قصه برای کودکان، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۵۳.
• ق‍ص‍ه‌ه‍ای آن س‍ال‌ه‍ا: (ابر سیاه هزار چشم: گل طلا و کلاش قرمز…)، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه-کتاب ونوشه، ۱۳۸۴.
• کتاب کودکان ونوجوانان، تهران: نوباوه، ۱۳۵۹.

دیگر آثار:

• کتاب بیستون، تهران: شباهنگ، ۱۳۵۷.
• چ‍ون و چ‍را (مقاله، نقد، گفتگو، سخنرانی)، ت‍ه‍ران: اش‍اره، ۱۳۸۱.
• چ‍ون و چ‍را (مقاله، نقد، گفتگو، سخنرانی)، ت‍ه‍ران: مروارید، ۱۳۸۸.
• داس‍ت‍ان‍ه‍ای م‍ح‍ب‍وب م‍ن(۷ ج)، ت‍ه‍ران: چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۸۰.
• دانه و پیمانه: مجموعهٔ نقد و بررسی رمان و داستان کوتاه، تهران: نشرچشمه، ۱۳۹۰.
• ف‍ره‍ن‍گ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای ای‍ران‍ی (ف‍ره‍ن‍گ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای م‍ردم ای‍ران)، ت‍ه‍ران: آن‍زان، ۱۳۷۷.
• ف‍ره‍ن‍گ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای م‍ردم ای‍ران(۱۹ ج)، ت‍ه‍ران: ک‍ت‍اب و ف‍ره‍ن‍گ، ۱۳۷۸
• خ‍اطرات ص‍ف‍رخ‍ان (س‍ی و دو س‍ال م‍ق‍اوم‍ت در زن‍دان‌ه‍ای ش‍اه)، گفتگوی ع‍ل‍ی‌اش‍رف دروی‍ش‍ی‍ان با ص‍ف‍ر ق‍ه‍رم‍ان‍ی‍ان، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۷۸؛ چاپ هفتم: ۱۳۹۰.
• اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای ک‍ردی: قصه‌ها و متل‌ها، نمایش‌ها و بازی‌های عامیانه ایرانی (۲ ج دری‍ک م‍ج‍ل‍د)، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه، چاپ پنجم: ۱۳۸۶.
• ج‍ن‍گ ب‍ه‌روای‍ت ب‍چ‍ه‌ه‍ا: (ق‍ص‍ه، ش‍ع‍ر، م‍ق‍ال‍ه، ت‍ح‍ق‍ی‍ق، ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی؛ م‍ع‍رف‍ی ک‍ت‍اب، ت‍ه‍ران، بی تا، بی نا.
• ج‍ن‍گ ب‍ه‌روای‍ت ب‍چ‍ه‌ه‍ا: (ق‍ص‍ه، ش‍ع‍ر، م‍ق‍ال‍ه، ت‍ح‍ق‍ی‍ق، ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی)؛ م‍ع‍رف‍ی ک‍ت‍اب، تبریز: موغام، ۱۳۹۴.
• ف‍ره‍ن‍گ ک‍ردی ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی: ک‍ردی - ف‍ارس‍ی، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر س‍ه‍ن‍د، ۱۳۷۵.
• ف‍ره‍ن‍گ ک‍ردی ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی: ک‍ردی - ف‍ارس‍ی، ت‍ه‍ران: آن‍زان، ۱۳۸۲.
• م‍ق‍الات، ت‍ه‍ران: ش‍ب‍اه‍ن‍گ، ۱۳۵۷.
• نامه کانون نویسندگان ایران: ویژه احمد شاملو با همکاری کمیسیون فرهنگی[کانون نویسندگان ایران]، تهران: آگاه، ۱۳۸۱.
• ص‍م‍د ج‍اودنه شد، [بی‌جا]: سازمان چاپ و نشر کتاب، انتشارات توپ، ۱۳۵۲.
• ص‍م‍د ج‍اودانه شد، تهران: شباهنگ، چاپ چهارم: ۱۳۵۶.
• ی‍ادم‍ان ص‍م‍د ب‍ه‍رن‍گ‍ی، (گردآوری)، ت‍ه‍ران: ک‍ت‍اب و ف‍ره‍ن‍گ، ۱۳۷۹.
• ی‍ادم‍ان ص‍م‍د ب‍ه‍رن‍گ‍ی، (گردآوری)، ویراست دوم، تبریز: موغام، ۱۳۹۵.

آثار منتشرنشده:

عقاید و رسوم مردم کرمانشاه (پژوهش)
• همیشه مادر (رمان)

جهان امروز ضمن تسلیت مرگ علی اشرف درویشیان به همه مبارزان راه رهایی انسان و خانواده و دوستانش مطمئن است که الهام حاصل از میراث ادبی و فرهنگی او، مبارزه اش علیه استثمار و استبداد، مقاومت هایش در زندانهای حکومت پهلوی، دفاع همه جانبه و پیگیرانه اش از کارگران و مردم تحت ستم همچنان به مبارزه برای رهایی از مصائب سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم خدمت خواهد کرد.ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address