حمله نیروهای رژیم به تجمع معترضان مقابل زندان اوین

در ادامه تجمع اعتراضی جمعی از خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، روز دوشنبه 18 دیماه، نیروهای امنیتی رژیم به سوی معترضان گاز اشک آور پرتاب کرده و آنان را مورد یورش قرار دادند.

جمعی از خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از یک هفته پیش مقابل زندان اوین چادر زده و با برپایی تجمعات اعتراضی، خواستار آزادی فرزندان و سایر بازداشت شدگان هستند. روز دوشنبه 18 دیماه همزمان با ادامه این اعتراضات، نیروهای امنیتی رژیم با استفاده از گاز اشک آور به آنان حمله کرده و سعی در متفرق کردن معترضان کردند.