آغاز هفتمین هفته از اعتصاب کارگران پروژه قطار شهری اهواز

کارگران پروژه قطارشهری اهواز (شرکت کیسون) هفتمین هفته اعتصابشان را در اعتراض به عدم پرداخت یکسال حقوق خود آغاز کردند.
دور جدید اعتصاب و تجمعات اعتراضی این کارگران از سوم مردادماه سال جاری شروع شده است. کارفرمای پروژه قطار شهری اهواز در خصوص آخرین روند اجرای پروژه قطار شهری اهواز گفته که به علت اعتصابات اخیر کارگران، تقریبا پروژه قطار شهری اهواز راکد است.