فراخوان برای برگزاری آکسیون در حمایت از رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک و کمپین پشتیابانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران در لندن فراخوان هایی برای برگزاری مراسم و آکسیون های اعتراضی در حمایت از رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج منتشر کردند.
کمپین پشتیابانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران آکسیونی در حمایت از رضا شهابی، زندانیان سیاسی و معلمان و دیگر فعالین کارگری دربند در لندن برگزار خواهد شد. این آکسیون روز پنجشنبه هفتم سپتامبر برابر با 16 شهریورماه ساعت 12 تا 13:30 در مقابل کنسولگری ایران در لندن برگزار خواهد شد. در همین حال کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک طی فراخوانی اعلام کرد که مراسم ویژه ای با شرکت نیروها و فعالین سیاسی و چپ و کمونیست و انسان های آزادیخواه در حمایت از زندانیان سیاسی و فعالین کارگری برگزار خواهد شد. این مراسم روز شنبه نهم سپتامبر برابر با 18 شهریورماه ساعت 17 تا 20 در محل کتابخانه "پوینده" در کپنهاگ دانمارک برگزار خواهد شد.