تجمع هزاران نفری مالباختگان در تهران

بنابه گزارشات منتشره، صبح روز دوشنبه 25 آبانماه، هزاران نفر از مالباختگان موسسات مالی در تهران دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

برپایه گزارشات مزبور، حدود 4 هزار نفر از مالباختگان موسسات مالی "کاسپین، البرز ایرانیان، و افضل توس" در اعتراض به بی توجهی مقامات رژیم به خواسته هایشان و همچنین چپاول پولهایشان، در میدان "15 خرداد" تهران تجمع کرده و سپس اقدام به راهپیمایی نمودند. در جریان این تجمع ماموران انتظامی رژیم در محل تجمع حاضر شدند و با تهدید معترضان سعی در متفرق کردن آنان داشتند.