تجمع اعتراضی پرسنل شرکت خلیج‌فارس در تهران

صبح دو‌شنبه ۲۹ آبانماه، شماری از پرسنل شرکت خلیج‌فارس در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود تجمع کردند.

معترضان با تجمع مقابل خانه کارگر رژیم در تهران و با سردادن شعار و همچنین در دست داشتن بنرهایی خواستار پرداخت حقوق عقب‌افتاده خود شدند. آنان می گویند از یک سال پیش تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و تجمعات تاکنونی آنان نیز هیچ نتیجه ای در بر نداشته است. معترضان می گویند عدم پرداخت دستمزدهای مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده و تا رسیدن به خواسته هایشان به این تجمع ادامه خواهند داد.